Friday, March 9, 2018

Paadavoyi Bhaaratheeyudaa - పాడవోయి భారతీయుడా - తల్లీ భారతమాతా వందనం – భక్తివందనం



తల్లీ భారతమాతా వందనం – భక్తివందనం
దేవతలతోడి దేవతవు - భారతవర్ష విధాతవు 



భారత్ మాతాకీ జై - వాత్సల్య భారతి కీ జై
ఉజ్జ్వల భారతి కీ జై = పరమవైభవ భారతి కీ జై

__________________

___________________


పాడవోయి భారతీయుడా
___________________


___________________


___________________

____________________

Monday, February 19, 2018

Magnetic Maharashtra - Convergence 2018 - Global Investment Summit - Target - Rs. 10 Lakh Crore MOUs




________________

________________


'Magnetic Maharashtra' investment summit targets to attract Rs 10 lakh crore

https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/magnetic-maharashtra-investment-summit-targets-to-attract-rs-10-lakh-crore/story/270751.html


________________




________________


GLOBAL INVESTMENT SUMMIT: CONVERGENCE 2018


SESSIONS

Day 1: Sunday, 18 February 2018

Inauguration of the Summit by Hon'ble PM

Exhibition Inauguration by Hon'ble Prime Minister

CEOs interaction with Hon’ble Prime Minister and Hon’ble Chief Minister (High Tea)

Cultural Event

Session

Day 2: Monday, 19 February 2018

Future Industry & Sustainability

Emerging technologies in sectors (EV, ESDM, Renewables)

IOT and Smart Cities

Employment

Industry 4.0 & Future of Jobs

Export Oriented Industrialization

Infrastructure

Infrastructure: The Growth Engine

Supply Chain : Leveraging for agility

General

Maharashtra : The journey to the trillion dollar economy

Celebrating the innovators of Maharashtra : Startup session and award show

State awards for Excellence in Industrial Development
Day 3: Tuesday, 20 February 2018

Future Industry & Sustainability

Sustainability : Water Conservation

Mumbai the financial hub : The way ahead

Media: Shaping the future of information and entertainment

Employment

Spotlight Session Women Entreprenuers

MSME The next gen wealth creators

Employment Intensive Industries (Food Processing / Textile)

Ecosystem

Spotlight Session : Ease of Doing Business

Make in Maharashtra 2.0 (Defence, Artificial intelligence, Genomics)

Seminar on Industry Academia Linkage

General

Velidictory and closing ceremony

START-UP AWARDS

https://www.midcindia.org/convergence2018/registration



Magnetic Maharashtra  Convergence 2018 - Global Investment Summit  News

18 February 2018


Inaugural Programme
_____________________


______________________

PM's Inaugural Speech
____________________


____________________






Virgin Group HyperLoop in Muumbai
The Framework Agreement to begin the development of the route, starting with an operational demonstration track was signed on Sunday, Feb 18, the first day of the Magnetic Maharashtra Convergence 2018
http://www.apnlive.com/india-news/india-may-become-first-country-get-super-high-speed-transport-system-hyperloop-38452


19 February 2018

Maharashtra Entrepreneur Gets 35,000 Crore-Deal For India's First Plane Factory
The MoU, between Amol Yadav and MIDC, will lead to generation of around 10,000 jobs in the project, which will be spread over 157 acre land in Palghar district.
https://www.ndtv.com/india-news/maharashtra-pilot-gets-35-000-crore-deal-for-indias-first-plane-factory-1814650


Maharashtra signs MoU with ICRISAT
Memorandum of Understanding (MoU) for development of agriculture in the drought-prone dry lands of Vidarbha region.
The project will benefit an estimated 55,000 farmer families directly.
http://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/maharashtra-signs-mou-with-icrisat/article22800754.ece


Updated 2018 - 19 February
17 Feb 2018


Doubling Farmer Income - Rural Income by 2022-23 - Measures






PM's Talk on  20 February 2018

Agri Sector किस तरह से Operate करता है,सरकार उस व्यवस्था को बदल रही है
Agri Sector में नए Culture की स्थापना की जा रही है
यही Culture 2022 तक संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को पूरा करेगा
जब गावों का उदय होगा, तभी भारत का भी उदय होगा
जब किसान सशक्त होगा,तो देश भी सशक्त होगा: PM







Agriculture sector: Doubling farmers income

DD News
Published on 19 Feb 2018
_____________________




March 2017

Doubling Farmers' Income: Rationale, Strategy, Prospects and Action Plan

Concept Paper by
Ramesh Chand, Member NITI Ayog
http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/DOUBLING%20FARMERS%20INCOME.pdf

Base year 2015-16 - Target year - 2022 - 23

Intention: Double the income in real terms.

Page 8 of the paper

Sources of Growth in Farmers' Income

1. Improvement in Productivity (Output per acre).

2. Resource use efficiency or saving in cost of production

3. Increase in cropping intensity (farming more number of times in year)

4. Diversification towards high value crops

5. Shifting cultivators to non farm occupations

6. Improvement in terms of trade for farmers or real prices received by farmers (shifting some revenue to farmers from the existing middle men)


19 September 2017

States Requested to Develop The Strategy to Suit its Context in Line with the Strategy announced by the Centre

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/make-own-strategy-to-double-farmers-income-centre-to-states/articleshow/60750616.cms




_______________


https://transformingindia.mygov.in/all-infographics/
_______________



_______________

4 October 2016

Modi Government has announced that it aims to double farmer's income by 2022.


What are the measures being taken?

MGNREGA - 75% times payments from the current 55%.

Creating one million - ten lakh farm ponds

Training barefoot technicians

18 lakh rural youth to trained under NREGA as skilled persons. Come to 3 per village.

Construction of one crore houses in rural areas.

National Rural Livelihoods Mission - Rs. 51,500 crore provide in the last two years to set up Self Hel Groups.

PradhanMantri Sadak yojana to develop roads to 65,000 villages.

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/how-aadhar-is-helping-welfare-schemes-like-nrega-swachch-bharat-get-a-new-lease-of-life/articleshow/54665560.cms



Updated 2018 - 20 February

 25 September 2017,  20 September 2017, 9 September 2017, 4 October 2016

Friday, February 16, 2018

Rigved Telugu


ఋగ్వేదము

మీకు ప్రథమ అనువాకము తెలుగు అర్ధముతో లభిస్తుంది. వెళ్లి చూడండి.

http://www.teluguwishesh.com/spirituality/664-vedas/50251-rigvedam-first-sooktham.html



___________________


___________________

Thursday, February 15, 2018

Ancient Indian Principles and Practices in Society - Indian Sociology - Vedic and Puranic Periods





Material Culture & Social Formations in Ancient India
R.S. Sharma
Macmillan, 2007 - India - 348 pages


The author surveys theories of social change and underlines the key role of production techniques together with climatic conditions in shaping ancient social formations. Several questions are raised: What was the extent of cattle pastoralism in early Ved
https://books.google.co.in/books?id=Fr_MYDMCUE8C

Vedic Culture: The Difference It Can Make in Your Life
Stephen Knapp
iUniverse, 22-Nov-2005 - Body, Mind & Spirit - 314 pages


The Vedic tradition of India is rooted in Sanatana Dharma, the eternal and universal truths that are beneficial to everyone. It includes many avenues of self-development that an increasing number of people from the West are starting to investigate and use, including:
Yoga Meditation and spiritual practice Vedic astrology Ayurveda Vedic gemology Vastu or home arrangement Environmental awareness Vegetarianism Social cooperation Global peace And much more
Vedic Culture shows the advantages of the Vedic paths of improvement and self-discovery that you can use in your own life to attain personal awareness, happiness, and fulfillment. It also provides a new view of what these avenues have to offer from some of the most prominent writers on Vedic culture in the West, who discovered how it has affected and benefited their own lives.

For the benefit of individuals and for social progress, the Vedic system is as relevant today as it was in ancient times. Discover why there is a growing renaissance in what the Vedic tradition has to offer in Vedic Culture.
Vedic Culture: The Difference It Can Make in Your Life
Front Cover
Stephen Knapp
iUniverse, 22-Nov-2005 - Body, Mind & Spirit - 314 pages
0 Reviews

The Vedic tradition of India is rooted in Sanatana Dharma, the eternal and universal truths that are beneficial to everyone. It includes many avenues of self-development that an increasing number of people from the West are starting to investigate and use, including:
Yoga Meditation and spiritual practice Vedic astrology Ayurveda Vedic gemology Vastu or home arrangement Environmental awareness Vegetarianism Social cooperation Global peace And much more
Vedic Culture shows the advantages of the Vedic paths of improvement and self-discovery that you can use in your own life to attain personal awareness, happiness, and fulfillment. It also provides a new view of what these avenues have to offer from some of the most prominent writers on Vedic culture in the West, who discovered how it has affected and benefited their own lives.

For the benefit of individuals and for social progress, the Vedic system is as relevant today as it was in ancient times. Discover why there is a growing renaissance in what the Vedic tradition has to offer in Vedic Culture.
https://books.google.co.in/books?id=Iy9TCgAAQBAJ




Politics in India : Ancient India, Politics of Change, Modern India
M. M. Sankhdher, Gurdeep Kaur
Deep and Deep Publications, 2005 - India - 506 pages
https://books.google.co.in/books?id=veYezcrVAlcC

Sankhya Darshan



NPTEL - The Samkhya Philosophy
__________________


___________________
NPTELHRD

Samkhya and Yoga darshans
September 23, 2009
Samkhya system is supposed to be given by sage Kapil (6th century BC) in his Samkhya-pravachana-sutram consisting of 527 aphorisms in six chapters. Most celebrated works of Samkhya are Samkhya-karika (seventy verses) of Ishwar Krishna (3rd century AD) and commentary on it by Vachaspati Misra (850 AD) The Tattvakaumudi.

https://indiaphilosophy.wordpress.com/tag/samkhya-darshan/

Vivekananda -  practical vedanta and other lectures  - a study of the sankhya philosophy


http://www.ramakrishnavivekananda.info/vivekananda/volume_2/practical_vedanta_and_other_lectures/a_study_of_the_sankhya_philosophy.htm


If we ask the Sankhya the question, "Who created nature?" — the anwer is that the Purusha and the Prakriti are uncreate and omnipresent, and that of this Purusha there is an infinite number. Our first objection is, how can there be these two infinites? Based on that objection, accordign to Vedantins,  Sankhya is not a perfect generalization. It does not offer a perfect solution. Vedantists groped out of all these difficulties and reached a perfect solution. But  the glory really belongs to the Sankhya. Vedantists only gave a finishing touch to a building which was already constructed.


THE SĀṂKHYA SYSTEM OF THE BHĀGAVATA PURĀṆA
by
Peter Charles Basel
A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the
Master of Arts degree in Asian Civilizations
in the Graduate College of The University of Iowa
July 2012
Thesis Supervisor: Professor Frederick M. Smith
https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3259&context=etd

In Telugu
http://www.telugubandhu.com/2015/02/blog-post_23.html  (million page view blog)


Download all darshanas from http://darshanapress.com/


Updated 2018,  16 February,  30th January

29 December 2017

Wednesday, February 14, 2018