Friday, October 4, 2013

18 Shakti Peethas - Navaratri Puja

Sr. No. Place Part of the body fallen Name of Shakti

1 Trincomalee (Sri lanka) Groin           Shankari devi
2 Kanchi (Tamil nadu)         Back part           Kamakshi Devi
3 Praddyumnam (West Bengal) Stomach part Sri Srunkhala devi
4 Mysore (Karnataka)         Hair                          Chamundeshwari devi
5 Alampur (Andhra Pradesh) Upper teeth Jogulamba devi
6 Srisailam (Andhra Pradesh) Neck part     Bhramaramba devi
7 Kolhapur (Maharastra) Eyes Mahalakshmi devi
8 Nanded (Maharastra) Right hand Eka Veerika devi
9 Ujjain (Madhya Pradesh) Upper lip Mahakali devi
10 Pithapuram (Andhra Pradesh) Left hand Puruhutika devi
11 Cuttack (Orissa) Navel Girija devi
12 Draksharamam (Andhra Pradesh) Left cheek Manikyamba devi
13 Guwahati (Assam) Vulva Kamarupa devi
14 Prayaga (Uttar Pradesh) Fingers Madhaveswari devi
15 Jwala (Himachal Pradesh) Head part Vaishnavi devi
16 Gaya (Bihar) Breast part Sarvamangala devi
17 Varanasi (Uttar Pradesh) Wrist Vishalakshi devi
18 Dantewada (Chattisgarh) Tooth Danteswari devi
19 Kashmir Right hand Saraswathi devi

Lankayam Shankari devi, Kamakshi Kanchika pure
Pradyumne Shrinkhala devi, Chamunda Krouncha pattane

Alampure Jogulamba, Sri shaile Bhramarambika
Kolha pure Maha lakshmi, Mahurye Ekaveerika

Ujjainyam Maha kali, Peethikayam Puruhutika
Odhyane Girija devi, Manikya Daksha vatike

Hari kshetre Kama rupi, Prayage Madhaveshwari
Jwalayam Vishnavi devi, Gaya Mangalya gourika

Varanasyam Vishalakshi, Kashmire tu Saraswati
Ashtadasha Shakti peethani, Yoginamapi durlabham

Sayamkale pathennityam, Sarva shatri vinashanam
Sarva roga haram divyam, Sarva sampatkaram shubham

No comments:

Post a Comment